วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เพื่อนปริญาโท มศว.รุ่น 2

เพื่อนปริญญาโท บริหารการศึกษา มศว.รุ่นที่ 2 (ราชบุรี)
 1. นายกฤษจา ดอนทอง
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โทร.034-511176
  บ้าน : บ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 2. นายจีรศักดิ์ จินพุทธ
  ที่ทำงาน :โรงเรียนเทศบาล 5 ( พหลโยธินรามินทรภักดี ) ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-338604
  บ้าน : บ้านพักครู โรงเรียนเทศบาล 5 ถ. เพชรเกษม อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-338977
 3. นายกำธร ประเดิมชัย มือถือ 081-9959434
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : 32 ม.1 ต. ปากท่อ อ. ปากท่อ จ.ราชบุรี โทร.032-358176
 4. นางใจทิพย์ สังขวุฒิ มือถือ 081-9433186
  ที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-321914 ต่อ 114
  บ้าน : 10 ม. 1 ต. โคกหม้อ อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-316273
 5. นายเกรียงศักดิ์ นุตตะโร มือถือ 081-2941331,081-7050357
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : 151 ม. 11 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000โทร.032-325510
 6. นายชนินทร์ คูนาเอก มือถือ 081-2992306
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โทร.034-511176
  บ้าน : 159/22 ม. 9 ต. ปากแพรก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
 7. นางเตือนจิต สุดสวาท มือถือ 081-8563387
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : 80/9 ถ. ราษฎรยินดี อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-321640 , 321025
 8. นาย นุกูล ธรรมจง มือถือ 081-8259788
  ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  บ้าน : 51/3 ม.1 ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347168
 9. น.ส.ทรัสตี สุขโต มือถือ :-
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : 25 ม. 2 ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม โทร.034-735026
 10. น.ส. ปราณี ตันติตระกูล มือถือ 081-8251292
  ที่ทำงาน : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130 โทร.032-241346
  บ้าน : 35 ม. 6 ต. โพหัก อ. บางแพ จ.ราชบุรี โทร.032-387116
 11. นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์ มือถือ 081-3844045
  ที่ทำงาน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70120 โทร..032-200766
  บ้าน : 20 ถ.โชคชัย ต. โพธาราม อ. โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-232740
 12. นางพรเพ็ญ ประชาภิญโญ มือถือ 081-8135102
  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ถ.สมบูรณ์กุล ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000โทร.032-327901 ต่อ 1313
  บ้าน : 65/67 ถ. คฑาธร ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-321720,315430
 13. นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร มือถือ 081-9448359
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-322163
  บ้าน : 151/12 ม.8 ต. เจดีย์หัก อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร .032-313206
 14. นายมานะ โพธิ์น้อย มือถือ 081-9025691
  ที่ทำงาน : ผช.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ถ. เขาบันไดอิฐ ต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000 โทร.032-401548
  บ้าน : 117 ถ. พานิชเจริญ ต. ท่าราบ อ. เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-427318
 15. นายไพฑูรย์ คงทัพ มือถือ 081-7050118
  ที่ทำงาน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน อ. เมือง จ. ประจวบฯ 77110 โทร.032-511127 ต่อ 222
  บ้าน : 3/105 ถ. คลองชลประทาน อ.หัวหิน จ. ประจวบฯ 77110 โทร.032-535515
 16. น.ส. มาลี บุญเกตุ มือถือ 081-8259788
  ที่ทำงาน :ผุ้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเจี้ยไช้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-355276
  บ้าน : 18 ม.10 ต. คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-232472
 17. นายมงคล ลีลาธนากร มือถือ 081-6658832
  ที่ทำงาน :รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ถ.เขาวัง-บ้านน้ำพุ อ. เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-337612-4
  บ้าน : บ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตก โทร.032-319604
 18. นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง มือถือ 081-2426919
  ที่ทำงาน :วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-337228, 338544 ต่อ 136
  บ้าน : 182/6 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338840
 19. นายลัทธศักดิ์ แพรสายทอง มือถือ 081-9418925
  ที่ทำงาน : ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 โทร 081-9418925
  บ้าน : 73 ม. 6 ต. อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-352458
 20. นายวิชัย เจริญศรี มือถือ 081-9449213
  ที่ทำงาน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทร.032-337302 ต่อ 120 หรือ 337471
  บ้าน : 109/18 ถ. มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-338775
 21. นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ มือถือ 081-9415521
  ที่ทำงาน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-425432 ต่อ 103
  บ้าน : 808/72 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร.034-612849
 22. นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์ มือถือ 081-8582904
  ที่ทำงาน :วิทยาลัยเทคนิคราบุรี อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร .032-337544
  บ้าน : 33 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-352740
 23. นายวัฒนา ร่มโพธิ์ มือถือ 089-9107548
  ที่ทำงาน :ครูใหญ่โรงเรียนวัดตาผา ม.8 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-200710
  บ้าน : 121/71 ซอย เทพการ ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-233179
 24. นายวิสรรณ พลเสน มือถือ 089-8372318
  ที่ทำงาน :ผุ้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  บ้าน : 54/1 ม.1 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.032-383197
 25. นายวุฒิชัย บุญหล่ำ มือถือ 081-4329612
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน -
  บ้าน : 25 ม. 3 ต. ท่าราบ อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-316358
 26. พ.อ. สุชาต จันทรวงศ์ มือถือ 081-4348777
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-391073
  บ้าน : 10 ซอยท่าเสา 2 ถ.เขางู อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร. -
  อีเมล์ : s463368@hotmail.com
 27. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี มือถือ 081-7770574
  ที่ทำงาน : หน.ฝ่ายช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-777440
  บ้าน : บ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร.034-777607
 28. น.ส. สุณี ทรัพย์ประเสริฐ มือถือ 081-6275874
  ที่ทำงาน : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 โทร.032-321914 ต่อ 106
  บ้าน : 8 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-322570
 29. นายสมบูรณ์ สุขประสริฐ มือถือ 081-7361265
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : 70/47 ม. 9 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร.034-725182
 30. พ.อ.สุเทพ ฉายขจร มือถือ -
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน :-
 31. นายสุวัฒน์ งามยิ่ง มือถือ 081-2992270
  ที่ทำงาน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.035-522881
  บ้าน :84/13 ถ.ขุนช้าง อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 035-525880
 32. นางอำนวยพร พลจันทร์ มือถือ -
  ที่ทำงาน : -
  บ้าน : -
 33. นางอรุณรัตน์ เตียวองอาจกุล มือถือ 081-9460997
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคาชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.-
  บ้าน : -
 34. นายอำนาจ สุวรรณสอาด มือถือ 081-9440357
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338544
  บ้าน : 161/36 ถ. เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-326272
 35. นายอาคม ตรงเที่ยง มือถือ 081-9952863
  ที่ทำงาน : ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาพระเอก สปอ.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี โทร. -
  บ้าน : 42/2 ม. 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร 032-357180

ไม่มีความคิดเห็น: