วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

การประชุมที่สาธารณรัฐอินเดีย

เป็นผู้แทนกองทัพไทยเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) การฝึกร่วมภาคสนามด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKOs) ของอาเซียน ปี 2559 ระหว่าง 11-16 ม.ค.2559 ณ เมืองพูเน่ (Pune) สาธารณรัฐอินเดีย

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557